ارتقا جایگاه ایران در بحث امنیت اطلاعات و شبکه از طریق تبدیل شدن به برترین دپارتمان ارائه دهنده بسته های امنیتی در منطقه خاورمیانه